Harmonogram rekrutacji do TB nr 5 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 66

Zapraszamy na dni otwarte

w Technikum Budowlanym nr 5

5 kwietnia 2017 r., godz. 18.00

13 maja 2017 r., godz. 10.00

   

HARMONOGRAM REKRUTACJI

DO TECHNIKUM BUDOWLANEGO NR 5

I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 66

     
    REKRUTACJA ZASADNICZA
1 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 8 maja od godz. 10.00                         

do 19 maja do godz. 15.00

2 przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych sportowych, szkół ponadgimnazjalnych mistrzostwa sportowego oraz szkół ponadgimnazjalnych z oddziałami sportowymi od 22 maja do 31 maja                           
3 przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych

język angielski -  26 maja godz.15.00                                                                                      

język niemiecki - 29 maja godz. 15.00                                                                                  

język francuski -30 maja godz. 11.00                                                                                                          język hiszpański -  31 maja godz. 14.00                      

język rosyjski - 1 czerwca godz. 15.00         

4 ostateczny termin ogłoszenia wyników prób sprawności fizycznej i sprawdzianu kompetencji językowych do 9 czerwca do godz. 15.00     
5 możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

16 czerwca od godz. 10.00                 

do 19 czerwca do godz. 16.00

6 dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych oraz prób sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy nie przystapili do sprawdzianów w pierwszym terminie 21 czerwca  o godz. 13.00
7 ostateczny termin ogłoszenia wyników prób sprawności fizycznej i sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzanego w drugim terminie 22 czerwca do godz. 15.00
8 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum)

od 23 czerwca od godz. 12.00                            

do 28 czerwca  do godz. 16.00

9 weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 uso od 8 maja do 5 lipca (najpóźniej do 20 czerwca możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso)       
10 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia 5 lipca do godz.16.00
11 wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

od 6 lipca od godz. 10.00

do 7 lipca do godz. 16.00

  potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

od 6 lipca od godz. 10.00                        

do 14 lipca do godz. 12.00                                                                                                 

12 podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 14 lipca  do godz. 16.00
13 poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc do 14 lipca do godz. 16.00
14   REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
15 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 10 sierpnia od godz. 10.00                                  

do 14 sierpnia  do godz. 16.00;                    

wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

16 przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych sportowych, szkół ponadgimnazjalnych mistrzostwa sportowego oraz szkół ponadgimnazjalnych z oddziałami sportowymi - dla kandydatów, którzy nie przystapili do sprawdzianów w pierwszym terminie

od 16 sierpnia do 23 sierpnia

17 przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych - dla kandydatów, którzy nie przystapili do sprawdzianów w pierwszym terminie od 16 sierpnia  do 23 sierpnia
18 ostateczny termin ogłoszenia wyników prób sprawności fizycznej i kompetencji językowych do 24 sierpnia do godz. 12.00
19 weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentówprzez komisje rekrutacyjne

od 10 sierpnia do 28 sierpnia                        

(najpóźniej do 14 sierpnia możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso)

20 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do 28 sierpnia do godz. 12.00
21 wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły przy składaniu wniosku do szkoły
  potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

od 29 sierpnia od godz. 8.00                          

do 30 sierpnia do godz. 16.00

  podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 31 sierpnia do godz. 16.00
  poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc do 31 sierpnia do godz. 16.00