REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Od  wtorku 3 sierpnia 2021 rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą do naszej szkoły. Rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem  elektronicznego systemu. W czasie rekrutacji uzupełniającej obowiązują te same zasady, co w rekrutacji zasadniczej. Wniosek, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru osobiście lub elektronicznie do 5 sierpnia do godz. 15.00. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z sekretariatem szkoły codziennie od poniedziałku do piątku.

 

Technik BUDOWNICTWA (klasa 1at)

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

- koordynowania prac związanych z wykonywaniem robót budowlanych;

- organizowania i kontrolowania robót z zakresu zagospodarowania terenu budowy, robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego, robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej

Technik ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (klasa 1 wt)

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

- organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budów, robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych;

- montażu, użytkowania i demontażu rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych

- koordynowania prac związanych z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych

- sporządzania kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie

Technik ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU (klasa 1kt)

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

- opracowywania projektów obiektów terenów zieleni

- urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień

- urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu

- prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą

Technik URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (klasa 1st)

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

- organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

- wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

- konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

- kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

- sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Punktowany jest wynik egzaminu ósmoklasisty oraz oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z przedmiotów:

zawód

przedmioty punktowane

Technik budownictwa

1.    j.polski

2.    matematyka

3.    max. (geografia, plastyka)

4.    max . (informatyka, wychowanie fizyczne)

Technik architektury krajobrazu

1.    j.polski

2.    matematyka

3.    max. (geografia, plastyka)

4.    max . (informatyka, biologia)

Technik robót wykończeniowych

w budownictwie

1.    j.polski

2.    matematyka

3.    max. (geografia, plastyka)

4.    max . (informatyka, wychowanie fizyczne)

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

1.    j.polski

2.    matematyka

3.    max. (geografia, plastyka)

4.    max . (informatyka, wychowanie fizyczne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

l.p.

czynność

rekrutacja podstawowa

rekrutacja uzupełniająca

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami 

 od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.

od 3 sierpnia 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

 

3.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 lipca 2021 r.

16 sierpnia 2021 r.

4.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

2 sierpnia 2021 r.

23 sierpnia 2021 r.

5.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

  • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
  • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

od 23 lipca 2021 r.

do 30 lipca 2021 r.

 

6.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r.

od 3 sierpnia 2021 r. do 13 sierpnia 2021

7.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5 sierpnia 2021 r.

26 sierpnia 2021 r.

8.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

9.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

10.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

pdf 155498 640

Regulamin rekrutacji do Technikum Budowlanego nr 5 im. prof. Stefana Bryły

pdf 155498 640

Wykaz podmiotów realizujących badania lekarskie kandydatów i uczniów

Accesibility button