REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/23

Ósmoklasisto! Już niedługo rozpoczyniemy rekrutację do naszej szkoły. 

 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 66 proponuje naukę w zawodach:

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (1wz)

- monter sieci instalacji sanitarnych (1sz)

- fryzjer (1fz)

oraz w klasie wielozawodowej (1az)

Nauka trwa 3 lata.

W klasach jednozawodowych (1wz, 1sz, 1fz) zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących oraz zawodowych teoretycznych oodbywają sie w szkole, natomiast zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 (1sz, 1wz,) lub szkole (klasa 1 fz)

W klasie wielozawodowej (1az) zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących odbywają się w szkole, z przedmiotów zawodowych teoretycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 lub innej placówce organizującej turnusy w danym zawodzie, natomiast praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców.

WAŻNE: Uczeń klasy wielozawodowej, który nie ukończył 15 lat musi mieć opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dotyczącą braku przeciwskazań do wykonywania pracy w ramach zajęć praktycznych (Nowelizacja Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm., art. 191).

 

Oceny z przedmiotów punktowane ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:

 • język polski
 • matematyka
 • max(geografia, plastyka,)
 • max(informatyka, wychowanie fizyczne)


Więcej informacji pod numerem tel. 22 632 59 70 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin rekrutacji

do Branżowej Szkoły I stopnia nr 66

w Warszawie ul. Księcia Janusza 45/47

 

Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),
 1. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).
 • § 1

 

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia nr 66 mogą ubiegać się absolwenci ośmioklasowej szkoły podstawowej.
 2. Proces rekrutacji jest wspomagany systemem elektronicznym dostępnym pod adresem https://warszawa.edu.com.pl
 3. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna po otrzymaniu wymaganych dokumentów:

 • • przeprowadza postępowanie rekrutacyjno –kwalifikacyjne,.
 • • ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych oraz listę osób niezakwalifikowanych,
 • • ogłasza listę kandydatów przyjętych do klas pierwszych, po uprzednim potwierdzeniu przez kandydatów woli uczęszczania do szkoły branżowej,
 • • jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające,
 • • po każdym etapie rekrutacji szkolna komisja rekrutacyjna sporządza i podpisuje protokół postępowania kwalifikacyjnego.

 

 • § 2

Branżowa Szkoła I stopnia nr 66  przyjmuje uczniów do oddziałów klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023 do oddziałów kształcących w zawodach:

-monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

-monter sieci i instalacji sanitarnych

-fryzjer

oraz oddziału wielozawodowego.

 • § 3

 

Tryb i terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

REKRUTACJA PODSTAWOWA (odbywa się z użyciem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji)

Działanie

termin

 Składanie wniosków o przyjęcie do szkół:

1a. Uczniowie klas ósmych warszawskich publicznych szkół podstawowych logują się do systemu, korzystając z zakładki „Zaloguj się” oraz wprowadzając login i hasło, uzyskane w macierzystych szkołach.

1b. Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych: niepublicznych, artystycznych, spoza Warszawy samodzielnie zakładają konta w systemie, korzystając z zakładki „Zgłoś kandydaturę” i wprowadzając PESEL.

2. Kandydaci wypełniają wniosek w systemie. Mogą wskazać dowolną liczbę szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Ich listę układają w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.

3. Kandydaci składają wydrukowany i podpisany przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w szkole pierwszego wyboru osobiście lub elektronicznie.

 od 16 maja

do 20 czerwca do godz. 15.00

Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie w zawodach otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (wykaz przychodni zostanie opublikowany na stronie internetowej Biura Edukacji: edukacja.um.warszawa.pl).

od 16 maja

do 25 lipca

Wprowadzanie osiągnięć

Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych: niepublicznych, artystycznych, spoza Warszawy, samodzielnie wprowadzają do systemu oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie.

Osiągnięcia uczniów warszawskich publicznych szkół wprowadzają ich macierzyste szkoły.

od 24 czerwca

do 13 lipca do godz. 14.00

Podgląd wprowadzonych przez szkoły podstawowe osiągnięć, odnotowanych na świadectwie.

23 czerwca do godz. 15.00

Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru:

- kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

- kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

- kopie innych wymaganych dokumentów.

Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył. Kopie dokumentów mogą być składane osobiście lub elektronicznie na adres mailowy podany przez szkołę.

od 24 czerwca

do 13 lipca do godz. 15.00

Możliwość zmiany decyzji dotyczącej wyboru szkół i oddziałów:

W celu wprowadzenia zmian we wniosku należy udać się do szkoły pierwszego wyboru z jednym z rodziców/opiekunów prawnych lub skontaktować się ze szkołą, aby zwrócić się do komisji o anulowanie złożonego wniosku, wprowadzić do systemu nowe informacje, wydrukować i podpisać nowy wniosek oraz złożyć go osobiście lub elektronicznie wraz z wymaganymi dokumentami w nowej szkole pierwszego wyboru.

od 24 czerwca

do 13 lipca do godz. 15.00

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

20 lipca godz. 14.00

 

Potwierdzanie woli przyjęcia

Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani, poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Uwaga! Jeśli kandydat nie złoży oryginałów dokumentów we wskazanym terminie, nie zostanie przyjęty do szkoły. W przypadku braku możliwości złożenia zaświadczenia lekarskiego,

rodzic/opiekun prawny kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie nie późniejszym niż 3 dni przed terminem opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, wskazując przyczynę niedotrzymania terminu.

 

od 21 lipca

do 27 lipca do godz. 15.00

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

28 lipca do godz. 14.00

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (odbywa się bez użycia elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji)

działanie

termin

Składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca

W rekrutacji uzupełniającej kandydaci nie wypełniają wniosku o przyjęcie w systemie elektronicznym. Składają go bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole dysponującej wolnymi miejscami lub elektronicznie (formę określna dana szkoła). Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 sierpnia

do 3 sierpnia do godz. 15. 00

Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie w zawodach otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 1 sierpnia

do 12 sierpnia

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

12 sierpnia

Potwierdzenie woli przyjęcia

Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 16 sierpnia

do 18 sierpnia do godz. 15.00

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

19 sierpnia do godz. 14.00

 

 • § 4
 1. O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły branżowej decyduje:
 • • liczba punktów uzyskana przez kandydata na egzaminie ósmoklasisty
 • • liczba punktów uzyskanych za oceny na świadectwie ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej z czterech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych przedmiotów wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną
 • • inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i z matematyki wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty rekrutacyjne według zasady, że jeden procent to 0,35 punktu. Oznacza to, że za wynik każdej w/w części egzaminu można uzyskać maksymalnie 35 punktów. Wynik egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego wyrażony w procentach przelicza się na punkty rekrutacyjne według zasady, że jeden procent to 0,3 punktu. Oznacza to, że za wynik tej części egzaminu można uzyskać maksymalnie 30 punktów.

 

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej według następujących zasad:

1) język polski i matematyka:

 1. a) za ocenę celujący – po 35 punktów,
 2. b) za ocenę bardzo dobry – po 30 punktów,
 3. c) za ocenę dobry – po 25 punktów,
 4. d) za ocenę dostateczny – po 15 punktów,
 5. e) za ocenę dopuszczający – po 10 punktów;

2) język obcy nowożytny:

 1. a) za ocenę celujący – 30 punktów,
 2. b) za ocenę bardzo dobry – 25 punktów,
 3. c) za ocenę dobry – 20 punktów,
 4. d) za ocenę dostateczny – 10 punktów,
 5. e) za ocenę dopuszczający – 5 punktów
 1. Oceny ze świadectwa ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej przelicza się na punkty następująco:

   celujący - 18 punktów

   bardzo dobry - 17 punktów

   dobry - 14 punktów

   dostateczny - 8 punktów

   dopuszczający - 2 punkty

 1. Oceny z przedmiotów punktowane ze świadectwa ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej:
 • język polski
 • matematyka
 • max(geografia, plastyka,)
 • max(informatyka, wychowanie fizyczne)
 1. Szczególne osiągnięcia ucznia:
 • za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów
 • przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć:

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

 1. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów
 2. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
 3. c)  tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

 1. a) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów
 2. b) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty
 3. c) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 2. b) dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 3. c) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

 1. e) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 2. f) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty

Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 1. a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  10 punktów,
 2. b) dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
 3. c) dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
 4. d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
 5. e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,
 6. f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. a) międzynarodowym – 4 punkty
 2. b) krajowym – 3 punkty
 3. c) wojewódzkim – 2 punkty
 4. d) powiatowym – 1 punkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.

 • § 5

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty mają pierwszeństwo przyjęcia do wybranej przez siebie szkoły.

 • § 6

Lista kandydatów przyjętych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych jest tworzona   na podstawie liczby punktów uzyskanych z uwzględnieniem warunków zawartych w § 4. 

 • § 7

Kandydat do Branżowej Szkoły I stopnia nr 66 powinien wykazać się odpowiednim stanem zdrowia potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim od lekarza medycyny pracy.

§ 8

Kandydat do oddziału wielozawodowego Branżowej Szkoły I stopnia nr 66, który nie ukończył 15 lat musi mieć opinię z Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej dotyczącą braku przeciwskazań do wykonywania pracy w ramach zajęć praktycznych (Nowelizacja Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm., art. 191).

 •  § 9

  Warunkiem przyjęcia kandydata do oddziału wielozawodowego Branżowej Szkoły I stopnia nr 66 jest posiadanie podpisanej z pracodawcą umowy o praktyczną naukę zawodu, rozpoczynającej się z dniem 1 września 2022r.

 • § 10

  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria pierwszeństwa:

  1. problemy zdrowotne kandydata, ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
  2. wielodzietność rodziny kandydata;
  3. niepełnosprawność kandydata;
  4. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  6. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  7. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  8. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  Powyższe kryteria są brane pod uwagę łącznie i traktowane równorzędnie.

 • § 11

  1. Wymagane dokumenty:

  Wniosek o przyjęcie (wydrukowany z Systemu) potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna.

  Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu ósmoklasisty, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora ośmioklasowej szkoły podstawowej. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

  1. W przypadku podjęcia decyzji o wyborze szkoły:
  2. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  3. oryginał zaświadczenia o szczegóło­wych wynikach sprawdzianu ósmoklasisty
  4. karta zdrowia.
  5. 3 fotografie.
  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie
  7. Dodatkowe (tj. takie, które kandydat może dołączyć, jeśli chce z nich skorzystać)
  8. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
  9. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
  10. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wg ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
  11. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
  12. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
  13. opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponad­gimnazjalnej.
  14. Wyżej wymienione dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
  15. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

   

  • §12
  1. W przypadku zakwestionowania przez rodziców/opiekunów prawnych nieprzyjęcia ich dziecka do Branżowej Szkoły I stopnia nr 66, w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzice/opiekunowie prawni kandydata mogą wystąpić             do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły branżowej.
  2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata z wnioskiem o uzasadnienie odmowy. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat otrzymał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata mogą wnieść do dyrektora Branżowej Szkoły I stopnia nr 66 odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Obowiązuje forma pisemna.
  4. Dyrektor Branżowej Szkoły I stopnia nr 66 rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Branżowej Szkoły I stopnia nr 66 służy skarga do sądu administracyjnego.
Accesibility button

xmigamP20rece.png.pagespeed.ic.ANop60eMBA

xmigamP20rece.png.pagespeed.ic.ANop60eMBA